Zaleta żeliwa: jednoznaczna europejska klasyfikacja!

Pomimo tego, iż w perspektywie długoterminowej znaczenie będzie miała jedynie europejska klasyfikacja reakcji na ogień według normy DIN EN 13501-1, zgodnie z Listą Norm Budowlanych przy wyrobach budowlanych ujętych w Liście A, Część 1 (m.in. palne rury kanalizacyjne) można podać klasę wyrobów budowlanych według normy DIN 4102-1. „Starsze” klasy wyrobów budowlanych są powszechniejsze, prostsze i korzystniejsze dla rur wykonanych z tworzywa sztucznego, niż europejska klasyfikacja reakcji na ogień, dlatego większość producentów tego rodzaju rur decyduje się na podanie informacji o zgodności wyrobu z normą DIN 4102-1.

Zaleta żeliwa: materiał niepalny!

Rury kanalizacyjne Düker wykonane są z żeliwa szarego z grafitem płatkowym według DIN EN 1561. Materiał ten odpowiada klasie reakcji na ogień wyrobów budowlanych A1 według normy DIN 4102, co oznacza jest tworzywem „niepalnym”.

Zgodnie z nową europejską klasyfikacją reakcji na ogień: rury typu SML Düker są zgodne z klasą A1 „niepalne”, norma DIN EN 13501-1. Wśród wszystkich istniejących klas ta kategoria obejmuje wyroby o najwyższym stopniu ochrony przeciwpożarowej.

Dalszy podział wyrobu według kryteriów  „s” (emisja dymu) oraz  „d” (tworzenie płonących kropli) nie jest w tej klasie przewidziany.

Rury Düker typu MLK-protec, TML oraz MLB są zgodne z klasą A2, s1, d0 „niepalne“.

Rury Düker typu SML odpowiadają klasie A1 „niepalne”.

Rury kanalizacyjne firmy Düker są zgodne z normą DIN EN 877. W załączniku F do tej normy podano definicję wyrobów żeliwnych: „Wyroby żeliwne spełniające wymogi Normy Europejskiej są niezapalne i niepalne. W razie pożaru zachowują przez kilka godzin swoje właściwości funkcyjne i skuteczność, tzn. że ich ściany pozostają odporne na płomienie i gazy i nie ulegają zniszczeniu lub znacznym odkształceniom oraz nie tracą swojej skuteczności. Integralność przepustów ściennych i stropowych zostaje zachowana.”

Porównanie: Rury z tworzywa sztucznego są palne. Rury te cechuje różna reakcja na ogień według normy DIN EN 13501-1, np.: D, s2, d1 lub E.

Rury wykonane z PE - HD są zgodne z klasą E , czyli są „normalnie zapalne”.


Większość klasyfikacji składa się z następujących elementów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-F reakcja na ogień

s1–s3 emisja dymu

d0 – d2 występowanie płonących kropli;

Wyjątki:

Przy symbole A1 nie podaje się wartości „s” i „d”, ponieważ wychodzi się z założenia, że oznakowane nim wyroby budowlane nie stanowią pod względem tych kryteriów żadnego zagrożenia. Przy symbolu E nie podaje się wartości „s” i zwykle też wartości „d”, ponieważ oznakowanym nim wyrobom nie stawia się takich wymagań. Zakłada się, że tego rodzaju wyroby charakteryzuje znaczna emisja dymu i występowanie płonących kropli. Klasyfikacja dodatkowa d2 uwzględniana jest wyłącznie przy produktach, które cechuje bardzo wysoki stopień występowania płonących kropli. Przy symbolu F nie podaje się wartości „s” i „d”, ponieważ oznakowanym nim wyrobom nie stawia się żadnych wymagań. Wyroby tego rodzaju są z reguły niedopuszczane do użytku w budownictwie.


Dz.U.02.75.690 -  - pełny tekst rozporządzenia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw Nr 75 — 5255 — Poz. 690

Rozdział 5

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

§ 258. 1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Dziennik Ustaw Nr 75 — 5256 — Poz. 690

Rozdział 6

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Rozdział 8

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży -czytaj rozporzadzenie