Czym jest rozporządzenie REACH

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Co do zasady, rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie REACH wymaga, aby ciężar dowodu został spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z wymogami rozporządzenia przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyka związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Muszą wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

za źródłem: EU Agencja Unii Europejskiej

REACH a Firma Düker

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obszarze jego obowiązywania można wprowadzić do obrotu tylko te substancje chemiczne, które zostały uprzednio zarejestrowane. Dotyczy to substancji w ilości 1 tony/rok. W przypadku substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji firma Düker jest tzw. „dalszym użytkownikiem”. Firma Düker zwróciła się do dostawców substancji, których dotyczy rozporządzenie REACH, aby zapewnić odpowiednie procedury związane z rejestracją i ewaluacją substancji. W przypadku znacznej zawartości substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (substancje SVHC) zachodzi zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH obowiązek informowania o tym klientów. Nasze wyroby nie zawierają jednak substancji z wyżej podanej listy o stężeniu przekraczającym 0,1 % masy.

więcej informacji: http://www.reach.gov.pl